جزییات توافقات بدست آمده پوتین_اردوغان در سمرقند

۲۵ درصد پرداختی گاز ترکیه به روبل خواهد بود.

پیمانکار ترکیه ای به کار در نیروگاه هسته ای آک کویو ادامه خواهد داد.

صادرات محصولات روسیه از طریق ترکیه امکان پذیر خواهد بود.(خریداران از ترکیه می توانند محصولات روسی را تهیه کنند.)