​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

فرافولاد

ثابت

​2/28   10:50

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

جعفری

ثابت

​2/28   10:50

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​جاوید بناب

؟

​2/27  13:20

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   12:30

؟

​شکفته

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   12:30

؟

ناب تبریز

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   12:30

؟

نصر 

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   12:30

؟

نستا

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/28   9:50

آرسس

کاهش 100

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/28   10:15

کوهپایه

​کاهش 200

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 10-8

شرکت10x10x1010x10x910x10x810x10x710x10x69x9x89x9x78x8x88x8x7.58x8x78x8x6
وزن89-9080-8172-7363-6454-55..57-5854-5550-5143-44
6متری...........
12متری...........
فرافولاد...........
جعفری18300......18500...
شکفته.18850؟.....18750؟.18850؟.
ناب تبریز18800؟.19000؟19000؟...18850؟.18850؟18900؟
نصر18850؟.19000؟.19100؟..18800؟.18900؟.
نستا18900؟......18900؟...
آرسس1899018990......1899018990.
شرکت75x75x875x75x675x75x575x75x4.575x75x47x7x77x7x67x7x57x7x47x7x3.77x7x3.565x65x763x63x663x63x4.8
وزن53-5440-4134-3531-3228-2944-4538-3932-3326-2725-2623-2435-3634-3528-29
6متری..@40315@.@7465@...@78390@.@3340@.@30070@@35590@
12متری..............
فرافولاد..18650.18750...18700.18700.1870018750
ناب تبریز.2015020150..189501870019250....19950.
نصر.....18900187501925019250.....

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 75 الی 63

شرکت6x6x66x6x56x6x5.86x6x4.86x6x4.56x6x46x6x3.76x6x3.56x6x355x55x555x55x4
وزن32-3327-2831-3226-2724-2522-2320-2120-2119-2025-2620-21
6متری.@65415-@.@21475@.@3955@.@45915@...
12متری...........
فرافولاد.18550.18550.18600.18700...
جعفری...18500.......
جاوید بناب.18400...19590..19590..
شکفته...18850.......
ناب تبریز.18800...19500..19500..
نصر...........
نستا.19100...19200.....
آرسس1849018490...18790.....

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 6 الی 55

شرکت5x5x65x5x5.85x5x5.35x5x55x5x4.85x5x4.55x5x4.45x5x45x5x3.75x5x3.55x5x3
وزن27-2826-2723-2423-2521-2220-2119-2018-1917-1816-1715.5-16.5
6متری@11360@..@36155@.@13220@.@29780@...
12متری...........
فرافولاد18450..18450.18500.18500...
جعفری.........1850018700
جاوید بناب...18400.18880.18400.1928019290
شکفته....18750...18850..
ناب تبریز19500..18800...18800..19200
نستا.......19000...
آرسس....18490...18490..
آذر نبش تبریز...18700...18700..19050

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز5 الی 5

شرکت45x45x545x45x44x4x54x4x2.54x4x44x4x3.54x4x338x38x4.53x3x325x25x4
وزن20-2116.5-17.517-199-1114-1512.5-13.511-1215-168-10
6متری..@9925@...@4740@...
12متری..........
فرافولاد..18450...18900...
جعفری...18980....18980.
جاوید بناب...20100184001967019350...
شکفته....18450.18950.1915019150
ناب تبریز20350...19000.19700.1985019800
نصر..........
نستا...19500..19500..19700
کوهپایه....19470.19710.1970019470
آرسس....18490.18990.18990.
آذرنبش تبریز....18900.19550...

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 45 الی 25

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​جاوید بناب

انتظار

​2/26   9:30

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   12:30

ثابت

ناب تبریز

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   12:30

ثابت

نصر 

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   12:30

ثابت

سپهر ایرانیان

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   9:30

آذر نبش

انتظار

​شرکت

تغییرات

بروز رسانی

​2/27   9:30

کوهپایه

انتظار

ANGLE6m12mFARAFOULADJAVID BONABKOHPAYENABTABRIZNASRSEPEHR IRANIANAZAR NABSH TABRIZ
100x100x10......785785.
100x100x9.........
100x100x8.....790785..
100x100x7.....795...
100x100x6......790..
80x80x8.....790790785.
80x80x7......790795.
80x80x6.....790790..
75x75x6.....795...
75x75x5@40135@....795...
75x75x4@7465@........
70x70x7.....790.785.
70x70x6.....790785..
70x70x5.....795785..
70x70x4@3390@.....790..
70x70x3.5@3340@........
63x63x4.8@35590@........
63x63x6@30070@....795...
60x60x6.......785.
60x60x5@9585@..790.790.785.
60x60x4.8@21475@........
60x60x4@4370@..790.790.785.
60x60x3.5@45915@........
60x60x3...800.795...
50x50x6@11360@....795...
50x50x5@36155@..790.790.785780
50x50x4.5@13220@..790....780
50x50x4@28515@..790.790.785780
50x50x2.5...790.....
50x50x3.5...790....780
50x50x3...790.790.785780
45x45x5.....795...
45x45x4.....795...
40x40x5@9925@........
40x40x2.5...800.795.795.
40x40x4...790800790.785780
40x40x3.5...790.....
40x40x3@4740@..790800790.795810
30x30x2.5........795810
30x30x3....800795.795.
25x25x4....785795...
25x25x3.......795.

​​لیست نبشی های صادراتی 

طولکیفیت60x60x660x60x5
6 متردرجه2670012000
12 متردرجه 2..
کمتر از یک متردرجه یک..
3-5 متردرجه یک38001800
1-3 متردرجه یک..

​​لیست نبشی های درجه دو و نرمال