​2/26   9:30

بروز رسانی

فرافولاد

​شرکت

بروز رسانی

​2/26   9:30

کوهپایه

​شرکت

بروز رسانی

​2/26   9:30

شکفته

​شرکت

بروز رسانی

​2/26   9:30

ناب تبریز

​شرکت

بروز رسانی

​2/26   9:30

نصر

​شرکت

بروز رسانی

​2/26   9:30

آرسس

​شرکت

​​ناودانی درجه یک 6 الی 10

ناودانیناودانی6ناودانی6ناودانی6ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 10ناودانی 10ناودانی 10ناودانی 10
وزن17کیلو24کیلو30 کیلو25 کیلو29کیلو32کیلو40کیلو50کیلو35کیلو39کیلو50کیلو63کیلو
6متری43bمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
12متری36cمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
فرافولاد64dمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
کوهپایهمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
شکفتهمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
نصر......مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
آرسسمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
ناودانیناودانی12ناودانی12ناودانی12ناودانی 12ناودانی 14ناودانی 14ناودانی 14ناودانی 16ناودانی 18ناودانی 20ناودانی 22ناودانی 24
وزن50کیلو60کیلو65کیلو82کیلو72کیلو76کیلو97کیلو85کیلو100کیلو115کیلو120کیلو140کیلو
6متری............
12متری............
فرافولاد............
کوهپایه............
شکفته............
نصر............
آرسسمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید

​​ناودانی درجه یک 12 الی 24

ناودانیسایزکمتر از یک متر3-5 متر1-3 متر
ناو ۶23.4900.
ناو ۸28.6000.
ناو ۸23...
ناو ۶17.2200.

لیست موجودی ناودانی نرمال

ناودانیوزن 6متر12متر
ناو ۶۲۳11400.
ناو ۸۲۸31200.
ناو ۸23..
ناو ۶172000.

لیست موجودی ناودانی درجه 2

لیست موجودی تسمه درجه 1 . درجه 2

تسمهوزن فرافولاد6متر درجه یک12متر درجه یک6متر درجه دو12متر درجه دو
115x3.5211900017585...
115x3.82219000176150-...
تسمهکمتر از یک متر3-5 متر1-3 متر
115x3.5...
115x3.8...

لیست موجودی تسمه نرمال