شرکتشرحعرضهتقاضامبلغ +9%تاریختغییرات به هفته گذشته
الماس یزدناو84501.100192.0001401/02/17.
فولادخاورانناو10350750173.4921401/02/17.
الماس یزدناو104501.100182.7341401/02/17.
فولادخاورانناو8350925191.9781401/02/17.
الماس یزدناو14100425192.2111401/02/17.
البرز غربناو185075173.4171401/02/17.
شرکتشرحعرضهتقاضامبلغ +9%تاریختغییرات به هفته گذشته
ناب تبریزناو16300200195.4991401/02/18.
ناب تبریزناو820025195.4991401/02/18.
ناب تبریزناو14150250195.4991401/02/18.
شرکتشرحعرضهتقاضامبلغ +9%تاریختغییرات به هفته گذشته
نورد گرم فلزناو1050175191.8381401/02/21.
الماس یزدناو14400800193.5411401/02/21افزایش
نورد گرم فلزناو850200195.1081401/02/21.
فولادخاورانناو8140280193.5411401/02/21کاهش