کارخانه تولیدیآنالیزدانه بندی محل بارگیرینوع قراردادقیمت توماناعلامی شرکت توضیحات
.60-14.زنجانرسمی60700آلیاژایرانی
.60-14.زنجان غیر 61000آلیاژ ایرانی
آلیاژ پارس 60-14..رسمی64900.هندی
آلیاژ پارس60-14..غیر64900.هندی
کابی آلیاژ 60-14..رسمی59000.ایرانی
.60-14.کرمانرسمی62000آلیاژ.
.65-70.کرمانغیر63000آلیاژ.

​​لیست فروسیلیکو منگنز

​​لیست فرو-فروسیلیس

​​لیست فرو-سیلیکو منیزیم