کارخانه تولیدیآنالیزدانه بندی محل بارگیرینوع قراردادقیمت توماناعلامی شرکت توضیحات
کرمان60-1410-60کرمانR58000آلیاژ آقای سعادت ایرانی
کابی آلیاژ60-1410-60ماکوR.کابی آلیازایرانی
.60-1410-60زنجانR55800فراز فولاد امید ایرانیانایرانی
زنجان60-1410-60زنجان.58000فراز فولاد امید ایرانیانایرانی
کرمان60-1410-60کرمان.59500آلیاژ آقای سعادت مقدار جدید

​​لیست فروسیلیکو منگنز

​​لیست فرو-فروسیلیس

​​لیست فرو-سیلیکو منیزیم