فروسیلیس   FeSi

فرو سیلیس یکی از آلیاژهای سیلیسیم بوده که آلیاژی از آهن و سیلیسیم می باشد و از طریق احیاء و ذوب سنگ آهن و سیلیس ( کوارتز ) توسط کربن تولید می شود . 
نسبت ترکیبی عموما 10 تا 90 در صد سیلیسیم و بقیه آهن و کربن به عنوان ناخالصی ( ناخواسته) به عنوان عنصر سوم در فروسیلیس موجود می باشد . 

Ferro Silicom