کف قیمت سقف قیمت تاریخ عرضهتغییرات
167.588172.3981401/02/11کاهش
162.410172.4481401/02/20کاهش
160.997169.7691401/02/27کاهش
1597521597521401/03/02کاهش

تغییرات هفتگی عرضه بورس شمش

شهرابعاد(mm)آنالیزقیمت به تومان
مشهد125x125x60005sp16050
مشهد125x125x6003sp16070
ابهر150x150x6005sp16200
تهران150x150x60005sp16200
اصفهان125x125x60005sp16070
اصفهان125x125x60005sp16100
اصفهان150x150x60005sp16130
اصفهان150x150x120005sp16150
اصفهان120x120x120005sp16100
ساوه150x150x60004sp16200
ساوه125x125x60005sp16180
ساوه150x150x60005sp16200
قزوین 150x150x120005sp16300
اراک150x150x60005sp16150
یزد125x125x60005sp16050
یزد150x150x60005sp16070
یزد150x150x60003sp16080
یزد150x150x120005sp16100

قیمت نرخ باکس دوشنبه 2/26

نمودار تغییرات قیمت هفتگی شمش

نمودار تغییرات هفتگی شمش